KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10 ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 5. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

1. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz KVKK 5/1 ve 5/2 maddelerine dayalı olarak işlenmektedir.

2. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, çağrı merkezi ve elektronik ortamda(randevu talep formu, iletişim formu v.b.) işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki, GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’ye ait olan https://Vizemibul.com/ internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Web sitesinde kullanılan çerezler ile ilgili detaylı açıklamayı ana sayfamızda bulabilirsiniz.

GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ile paylaşılan kişisel verinin doğrudan hizmet alan tarafından, açık irade ile paylaşılması esastır.

3. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

• İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Hizmet sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,
• Sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Hizmet sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,
• Çalışanlarına (sağlık) sigortası yaptıran kuruluşlara çalışanlarının sigorta kullanım bilgilerini iletebilmek,


Açık rızası bulunan müşterilerimize özel kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları ile veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizleri gerçekleştirmek, müşteri veri kalitesini iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları ile çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek ve müşterilerimizin bilgileri (demografik, özlük, alışveriş, ziyaret, teklif, anket cevapları, sosyal medyada var olan bilgileri, sitelerde gezinme, mobil uygulamalardaki hareket ve konum bilgileri ve burada belirtilenle sınırlı olmaksızın tüm kanallar aracılığıyla toplanacak diğer bilgileri) kullanılarak ürün ve hizmetlerimizle ilgili fayda ve satış teklifleri sunmak için müşterilerimizle telefon, kısa mesaj, multi mesaj (MMS), e-posta, mektup, faks, çerezler aracılığıyla web sayfalarında Gösterilen mesajlar, mobil uygulamalardaki konum bilgisi ve gönderilen anlık bildirimler ve otomatik arama makineleri gibi her türlü araç ile iletişime geçebilmek,

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. gözetimi ve kontrolü altındadır. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. sorumlu değildir.

6. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?

Kişisel verileriniz GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (GG GLOBAL DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder), vize ve pasaport hizmeti faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışındaki reasürans şirketleriyle, verilerin bulut


ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında sigorta şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. işlenmişse bilgi talep etme,
3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’yle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10. GG GLOBAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

KVKK kapsamında haklarınız ile ilgili başvurularınızı web sitemizde “İletişim” bölümünde yer alan (info@Vizemibul.com) KVKK Başvuru Başlığı ile mail atarak yapabilirsiniz.

Adres:
Beştepe Mah. 31.Sok No: 2/B 06560
Yenimahalle / Ankara
Telefon
+90 850 242 6006
E-posta
info@vizemibul.com
Vizemi Bul Menü Logo